ΚΙΟΝΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΙΟΝΕΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΚΙΟΝΕΣ"

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ‘’ΚΙΟΝΕΣ’’

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Τίτλος - Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1

1.1.           Ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη της Μακεδονίας το σωματείο με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ KIONEΣ” και το διακριτικό τίτλο ‘’ΚΙΟΝΕΣ’’ με έδρα την Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα επί της οδού Ιωάννη Αναγνωστοπούλου 1. Η διεύθυνση αυτή μπορεί να αλλάξει στα όρια της έδρας, δηλαδή εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, χωρίς την τροποποίηση του καταστατικού.

1.2.           Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρυθεί  παράρτημα του Συλλόγου και σε άλλο Νομό της Ελλάδας.

1.3.           Το σωματείο θα είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) του άρθρου 78 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2

2.1.         Σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η Πολιτιστική και πολιτισμική ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών γύρω από τα δρώμενα  του χώρου του πολιτισμού και η προάσπιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτισμού της πόλης μας με συμμετοχή σε εκδηλώσεις και κινήσεις εθελοντισμού που θα προάγουν τον πολιτισμό την προσφορά και τον εθελοντισμό.   

β) Η υποστήριξη της μελών μας  για αλληλεπίδραση επιχειρηματικών δράσεων που προάγουν την έρευνα και συνέργεια του επιχειρηματικού κόσμου και η συνεργασία με επιστημονικό προσωπικό για την βελτίωση των συνθηκών ανάπτυξης του κλάδου και συνέχισης του στο μέλλον δυναμικά και με άλλες μορφές δικτύωσης των μελών και στοχευμένων δράσεων αλλά και η επίτευξη και άλλων παραπλήσιων στόχων τώρα και στο μέλλον.

γ) Η σύσφιγξη των σχέσεων, φιλικών και κοινωνικών, των μελών του Συλλόγου και η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και συνεργασίας μεταξύ τους με σκοπό την επίλυση των κοινών προβλημάτων.

δ) Η καλλιέργεια σχέσεων του Συλλόγου και των μελών του με παρεμφερείς Συλλόγους και μέλη τους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, και η συνεργασία τους και η αλληλεπιδράσεις μας με επισκέψεις και στοχευμένες δράσεις και εκδηλώσεις.

ε) Η διαπίστωση, προβολή και προσπάθεια ανάπτυξης και υποστήριξης των μελών τόσο σε πολιτιστικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο.

στ) Η δημιουργία ομάδων τεχνικής οικονομικής νομικής τραπεζικής ασφαλιστικής υποστήριξης των μελών μας με έγκυρους επιστήμονες.

ζ) Η ενημέρωση και πληροφόρηση των μελών σχετικά με τις πολιτιστικές δράσεις και εκδηλώσεις

δικαιώματα και υποχρεώσεις τα οποία έχουν οι ίδιοι και ο σύνδεσμος συνολικά.

2.2.         Στους σκοπούς του Σωματείου εντάσσεται και ο καταρτισμός ή η υλοποίηση ολοκληρωμένων αναπτυξιακών, πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών προγραμμάτων σε ανταπόκριση σχετικών προκηρύξεων εθνικών ή κοινοτικών φορέων χρηματοδότησης που σχετίζονται με τις δράσεις του.

2.3.         Παράλληλα με τους ως άνω κύριους σκοπούς του, το Σωματείο στοχεύει να συμβάλει στην ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών , με αναβάθμιση του επιπέδου και του ρόλου της διεθνούς δια δραστικής επικοινωνίας με ταυτόχρονη αξιοποίηση της για την επίλυση μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων.

Άρθρο 3

3.1.        Η επιδίωξη της επίτευξης του σκοπού του Συλλόγου γίνεται με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο, ιδίως ηλεκτρονικό τύπο μέσω Internet, με ομιλίες, ημερίδες, με διαλέξεις, μελέτες, δημοσιεύσεις, κυκλοφορία ενημερωτικών δελτίων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών, παραστάσεις σε Αρχές δικαστικές νομική εκπροσώπηση μελών και του συνδέσμου και σε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία, παρακολούθηση σεμιναρίων, εκδηλώσεις, ενεργώντας συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις, τοπικές ή κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών.

3.2.        Για την επίτευξη των σκοπών του το Σωματείο μπορεί ειδικότερα: Να οργανώνει την εθελοντική εργασία τρίτων προσώπων, εφόσον αυτό θα είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους σκοπούς του. Να προσλαμβάνει το κατάλληλο στελεχιακό και επιστημονικό προσωπικό και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (με τις ανάλογες συμβάσεις έργου, εργασίας ή υπηρεσιών) για την προώθηση των σκοπών του και τη διεξαγωγή τωνεργασιών του. Να εκπονεί κάθε είδους επιστημονικές, πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και επικοινωνιακές μελέτες και έρευνες. Να δημιουργήσει θεματική πύλη στο διαδίκτυο - ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (Portal), η οποία θα λειτουργεί και ως βάση δεδομένων / ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με την ψηφιοποίηση πολιτιστικού, επικοινωνιακού και επιστημονικού περιεχομένου. Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η δημιουργία forum. Να πραγματοποιεί εκθέσεις εικαστικών, φωτογραφίας, βιντεοσκοπήσεων και άλλων ανάλογων δράσεων. Να λειτουργεί εντευκτήριο-αναψυκτήριο για τα μέλη και τους φίλους του. Να υποβάλει προτάσεις χρηματοδότησης σε εθνικούς φορείς χρηματοδότησης, όπως και να λαμβάνει εισφορές από τους υποστηρικτές του. Σε ότι αφορά τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς χρηματοδότησης ο Σύλλογος, σε σύμπραξη με τους ανάλογους φορείς, μπορεί να υποβάλει προτάσεις υποστήριξης, όπως και να επιδιώκει τη συνδρομή της Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης και Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Τέλος, ο Σύλλογος θα επιδιώκει να αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, διεθνείς συνεργασίες με αξιόπιστους φορείς της κοινωνίας των πολιτών (τοπικούς πολιτιστικούς και αναπτυξιακούς φορείς, O.T.A., πανεπιστημιακά ιδρύματα M.K.O.), μαζικούς φορείς (όπως συνεταιρισμούς, σωματεία, συλλόγους), αλλά και φορείς της ιδιωτικής και επιχειρη-ματικής πρωτοβουλίας, τόσο σε ευρωπαϊκό ή/και διεθνές επίπεδο όσο και σε εγχώριο ή/και τοπικό επίπεδο.

               ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Μέλη - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις

Άρθρο 4

ΜΕΛΗ

Τα  μέλη του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικά πάρεδρα και επίτιμα.

4.1.         Τακτικά μέληεγγράφονται όσα μέλη έχουν επιχειρηματική δράση ή αντικείμενο και επαγγελματική δραστηριότητα ή  επενδυτική δραστηριότητα.

Η εγγραφή γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από  αίτηση του ενδιαφερομένου. Αν το Διοικητικό Συμβούλιο απορρίψει την αίτηση ή δεν απαντήσει σε αυτή, ο ενδιαφερόμενος προσφεύγει στην Γενική Συνέλευση που αποφασίζει αμετάκλητα. Η καταβολή ετήσιας συνδρομής για την κάλυψη εξόδων σύστασης και λειτουργίας γραφείων του Συνδέσμου είναι προϋπόθεση όταν το αποφασίσει το ΔΣ και υλοποιήσει γραφεία, προς το παρόν δεν υπάρχει αντίτιμο εγγραφής μέλους και αρκεί η αποδοχή του μέλους από την συνεδρίαση του ΔΣ και έως αυτό να συσταθεί από την προσωρινή Διοικούσα επιτροπή.

Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

Δεν μπορεί να είναι μέλος του Συλλόγου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

Η ιδιότητα του μέλος είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα εγγραφής στα Μητρώα του Συλλόγου.   

4.2.         Πάρεδρα μέληεγγράφονται οι φίλοι του Συλλόγου, αυτοί που αποδέχονται τους σκοπούς του και εργάζονται για την επίτευξη των στόχων και σκοπών του Συλλόγου.

4.3.         Επίτιμα μέληανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εγκρινόμενη από τη Γενική Συνέλευση, πρόσωπα με εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών στην οικονομική ενίσχυση και στην υλοποίηση του σκοπού του Σωματείου.

Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου. Παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης και διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις χωρίς ψήφο. Τα μέλη του Συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.  

4.4.         Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν τα τακτικά μέλη, που έχουν εκπληρώσει τις τακτικές τους και ταμειακές τους υποχρεώσεις έναντι του συλλόγου.

4.5.         Η διαγραφή των μελών, χωρεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν:

1) Καθυστερείται η καταβολή της συνδρομής πέραν του έτους, όταν αποφασιστεί από το ΔΣ.

2) Εμφανίζεται συμπεριφορά ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους, ή αντιστρατευόμενη τους σκοπούς του Συλλόγου.Ο διαγραφόμενος δικαιούται να προσφύγει στην Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει αμετάκλητα.

3) Κάθε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από το Σωματείο με απλή γραπτή γνωστοποίηση της πρόθεσής του, καταβάλλοντας τις οφειλόμενες ως τότε συνδρομές όταν αποφασιστεί από το ΔΣ.

4.6.         Πριν αποφασιστεί η διαγραφή μέλους πρέπει να προηγηθεί γραπτή προειδοποίηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στον ενδιαφερόμενο για συμμόρφωσή του μέσα σε τακτή προθεσμία, εφόσον κάτι τέτοιο είναι αντικειμενικά εφικτό. Μέλος που διαγράφεται επανεγγράφεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχουν εκλείψει οι λόγοι διαγραφής του ή αυτοί που απομένουν είναι ήδη ασήμαντοι.

         

        Δικαιώματα Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου δικαιούνται :

α) Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο.

β) Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ) Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Συλλόγου.

δ) Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Συλλόγου.

Σημ.Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Σωματείου όταν μετέχουν στις συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, ως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ε) Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα τους ως μελών του Συλλόγου και από  τις πολιτιστικές και επιχειρηματικές δράσεις προωθήσεις και συνέργειες και να προτείνουν δράσεις και εκδηλώσεις.

στ) Να αποχωρούν από το Σύλλογο ελεύθερα.

Μέλη του Σωματείου που αποχωρούν, μπορούν να επανεγγραφούν.

        Υποχρεώσεις Μελών

Τα μέλη του Συλλόγου οφείλουν :

α) Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου και να συμμορφώνονται στην προσέλευση στις δράσεις εκδηλώσεις του Σωματείου ανελλιπώς  .

β) Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του Σωματείου και να συμμετέχουν σε όλες τις εκδηλώσεις που το Σωματείο θα δημοσιοποιήσει στην ιστοσελίδα του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα λαμβάνουν .

γ) Να συμμετέχουν ενεργά στις ενέργειες και δράσεις και εκδηλώσεις του Σωματείου.

δ) Τα μέλη που δεν θα προσέρχονται αδικαιολογήτως σε τρεις (3) συνεχείς επίσημες εκδηλώσεις του Συνδέσμου, θα παραπέμπονται με ερώτημα διαγραφής από τον πειθαρχικό έλεγχο που θα διενεργεί ο Γραμματέας προς το ΔΣ και θα  διαγράφονται με απόφαση του ΔΣ, εκτός εάν κωλύονται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα.

ε) Να καταβάλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο όταν και αν αποφασιστεί από το ΔΣ και τυχόν έκτατες συνδρομές στο Σωματείο.

στ) Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

ζ) Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα Σωματεία και του Καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Πόροι του Συλλόγου

Άρθρο 5

Πόροι του Συλλόγου συνιστούν:

          α) Οι εισφορές εγγραφής και οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επικυρούνται και από την Γενική Συνέλευση όταν αυτή γίνει.

          β) Τα προϊόντα εράνων, λαχνών, εκδηλώσεων, (χοροί, συνεστιάσεις, εκδρομές, κλπ.) και οι συνδρομές από την κυκλοφορία δελτίων, εντύπων, κλπ.

          γ) Οι έκτακτες εισφορές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

          δ) Οι δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις και γενικά παροχές εξ ελευθεριότητας.

          ε) Τα εισοδήματα από την κινητή και ακίνητη περιουσία του Συλλόγου.

          στ) Επιχορηγήσεις από το Δημόσιο, κι άλλα νομικά πρόσωπα όπως επίσης επιχορηγήσεις από ελληνικά ιδρύματα ή ιδρύματα εξωτερικού.

          η) Κάθε έσοδο που προέρχεται με νόμιμο τρόπο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 6

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με μυστική ψηφοφορία σε ημέρα και ώρα οριζόμενη από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6.1.        Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνο τα τακτικά μέλη, ενήλικες Έλληνες πολίτες, ικανοί προς δικαιοπραξία και ταμειακά τακτοποιημένα.

6.2.        Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας, Κοσμήτορας ,Ταμίας και δύο (2) μέλη. Τα επτά μέλη είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου μεταξύ των τακτικών μελών του με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

6.3.        Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής (3) και τα μέλη που απέρχονται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά κατά την σειρά της εκλογής τους.

1.      Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου, του Γραμματέα, του Κοσμήτορα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

2.      Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

3.      Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μεν μια (1) φορά το μήνα, εκτάκτως δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

4.      Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος.

5.      Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

6.      Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά Δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

7.      Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

8.      Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

9.      Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

10.   Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτατες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

11.   Σε περίπτωση που παραιτηθούν πέντε (5) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τους αναπληρωματικούς, την διοίκηση του Σωματείου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούναι αρχαιρεσίες.

          Άρθρο 7

          Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο :

1.      Διοικεί το σωματείο.

2.      Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

3.      Αποφασίζει την εγγραφή των μελών καθώς και την διαγραφή τους.

4.      Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

5.      Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

6.      Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

7.      Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

8.      Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

9.      Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

10.  Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Αποφασίζει την οικονομική στήριξη απόρων μελών του συλλόγου μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερο ποσό αποφασίζει η Γενική Συνέλευση, και με την προϋπόθεση ότι η οικονομική στήριξη αφορά σκοπούς του συνδέσμου ή άλλο γεγονός σχετικό.

11.  Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο Σύλλογος.

12.  Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Συλλόγου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία οκτώ δωδεκάτων (8/12) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

13.  Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

14.  Διορίζει νομικό σύμβουλο του Συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

15.  Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

16.  Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

17.  Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Συλλόγου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία.

18.  Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού εντύπου, ενημερωτικού υλικού.

19.  Διοργανώνει ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

20.  Προτείνει τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη του Συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

21.  Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σύλλογο.

22.  Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί κατά την κρίση του να πλαισιώνεται από Επιτροπές Εργασίας, προς διευκόλυνση του έργου του για την διεκπεραίωση μιας αμέσου εκδηλώσεως ή ενός μακροχρόνιου σκοπού. Οι επικεφαλείς των επιτροπών αυτών ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και μπορεί να είναι ή όχι μέλη αυτού, σε κάθε όμως περίπτωση θα κατευθύνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα λογοδοτούν σε αυτό. Όλα τα τακτικά μέλη θα πρέπει ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους και τον ελεύθερο χρόνο που διαθέτουν, να συμμετέχουν ενεργά στις διάφορες Επιτροπές βοηθώντας έτσι στην επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

23.  Το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο όταν λήξει η θητεία του, παραδίδει στο νέο τα έγγραφα, τα χρήματα και τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου, με πρωτόκολλο παραδόσεως και παραλαβής, που περιέχει απογραφή όλων αυτών των στοιχείων.

Άρθρο 8

Αρμοδιότητες μελών Δ.Σ.

8.1. Ο Πρόεδρος:

1.      Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

2.      Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

3.      Εκπροσωπεί το Σύλλογο δικαστικά και εξώδικα ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

4.      Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.      Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

6.      Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Συλλόγου.

7.      Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές.

8.      Υπογράφει με τον Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων.

9.      Κινεί, συνυπογράφοντας με τον Ταμία, τον λογαριασμό ταμιευτηρίου.

10.  Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

11.  Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Συλλόγου.

12.  Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο.

Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο – όταν απουσιάζει ή κωλύεται – αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος.

8.2. Ο Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν κωλύεται, σε όλες του τις αρμοδιότητες.

8.3. Ο Γραμματέας

1.      Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Συλλόγου, είναι ο εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ.

2.      Προΐσταται των γραφείων και του προσωπικού του Συλλόγου.

3.      Φυλάττει το αρχείο, τη βιβλιοθήκη και τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

4.      Προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα τα εντάλματα πληρωμών και τις προσκλήσεις του Συλλόγου.

5.      Τηρεί φάκελο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων του Συλλόγου.

6.      Τηρεί το μητρώο των μελών του Συλλόγου.

7.      Επιμελείται της συντάξεως των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης και φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8.      Συνεργάζεται με τα όργανα του Συλλόγου και παρέχει σ’ αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

Τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Δ.Σ.

8.4. Ο Ταμίας

1.      Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου.

2.      Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει διπλότυπων αποδείξεων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο και φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου.

3.      Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που ο Σύλλογος τηρεί στη Τράπεζα ή το Ταμιευτήριο.

4.      Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

5.      Τηρεί τα βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό. Τηρεί επίσης τα στελέχη α) αντιγράφων των αποδείξεων εισπράξεων και πληρωμών που εκδίδει ο Σύλλογος, β) φάκελο που περιέχει τις αποδείξεις πληρωμών που ενεργούνται από τον Σύλλογο, γ) βιβλίο εσόδων – εξόδων και δ) βιβλίο κινητής και ακίνητης περιουσίας του Συλλόγου. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.

6.      Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο.

7.      Καταθέτει επ’ ονόματι του Συλλόγου εντόκως, σε τράπεζα που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει τις 2.000,00 ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να αυξομειωθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Συλλόγου. Μπορεί επίσης να αναλαμβάνει χρήματα, επιδεικνύοντας στην τράπεζα ένταλμα με την υπογραφή του, την υπογραφή του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα ή κωλυόμενων αυτών, με τις υπογραφές των αντικαταστατών τους. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινικές και αστικές ευθύνες για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα ή απόδειξη.

Τον Ταμία όταν κωλύεται ή απουσιάζει αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

8.5.            Ο Κοσμήτορας.

1.      Φροντίζει για την προβολή του Συλλόγου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν εκπροσωπεί ο ίδιος τον Σύλλογο αλλά φροντίζει για την προώθηση των εκδηλώσεων, δραστηριοτήτων κλπ. του Συλλόγου ώστε να γίνουν αυτές γνωστές στο ευρύ κοινό.

2.      Φροντίζει την οργάνωση του Συλλόγου προς την ευρύτερη περιφέρεια και το σύνολο του Νομού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

Οικονομικός Έλεγχος - Ελεγκτική Επιτροπή

Άρθρο  9

9.1.         Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση.

9.2.         Το οικονομικό έτος του Συλλόγου είναι η χρονική περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

9.3.         Κατά την Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την υποχρέωση να έχει συντάξει:

1.      Απολογισμό με συνοπτική έκθεση των πεπραγμένων και τις αποφάσεις του προηγούμενου οικονομικού χρόνου

2.      Ισολογισμό του προηγούμενου οικονομικού χρόνου όπου να εμφανίζεται η οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και

3.      Ανάλυση των εισπράξεων και δαπανών του προηγούμενου οικονομικού χρόνου.

9.4.         Όλα τα παραπάνω αναπτύσσονται προφορικά στην Γενική Συνέλευση.

9.5.         Ο έλεγχος της οικονομικής διαχειρίσεως του Συλλόγου γίνεται από τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για χρονικό διάστημα ίδιο με του Διοικητικού Συμβουλίου.

9.6.         Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα μαζί ή καθένα χωριστά έχουν δικαίωμα κάθε χρονική στιγμή να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου όλων ανεξαίρετα των εγγράφων οικονομικού περιεχομένου του αρχείου του Συλλόγου και της καταστάσεως των περιουσιακών της στοιχείων.

Άρθρο 10

Ελεγκτική Επιτροπή

10.1. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από τρία (3) μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

10.2. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους.

10.3. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα.

10.4. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Άρθρο 11

11.1.    Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική έγγραφή αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο τρεις μέρες πριν την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

11.2.    Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη.

11.3.    Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για τον Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

11.4.    Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρία (3) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ’ ανώτατο.

11.5.    Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δυο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά.

11.6.    Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν.

11.7.    Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας ο Κοσμήτορας και ο Ταμίας, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Συλλόγου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

Γενική Συνέλευση

Άρθρο 12

12.1.   Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα και είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου. Δι΄ αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών. Όταν συνεδριάζει συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της με συζήτηση. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν.

12.2.   Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως από τα παρόντα μέλη του Συλλόγου.

12.3.   Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

12.4.   Τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση τους ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτικής Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκλησης αποφασίζει το Δικαστήριο.

12.5.   Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα και την γνωστοποίηση αυτής με πρόσκληση τοιχοκολλημένη στα γραφεία του Συλλόγου. Η πρόσκληση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να γίνει και μέσω δύο ημερησίων εφημερίδων του Αθηναϊκού ή Κυκλαδικού τύπου δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση, οπότε τότε δεν υφίσταται η ανάγκη γραπτής πρόσκλησης προς κάθε ένα από τα τακτικά μέλη. Τα πάρεδρα και επίτιμα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

12.6.   Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης και της επαναληπτικής συνέλευσης σε περίπτωση που η πρώτη ματαιωθεί από έλλειψη απαρτίας.

12.7.   Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται ή με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα (10) ημέρες πριν από την συζήτηση.

12.8.   Η Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνελεύσεως κατά την ετήσια τακτική σύνοδο, περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα θέματα:

1.      Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

2.      Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

3.      Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εξακόσια (600) Ευρώ.

4.      Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημιώσεως για ημεραργίες και έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5.      Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

6.      Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.      Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

8.      Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

9.      Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Συλλόγου.

10.  Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

11.  Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.  Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.

Άρθρο 13

Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

13.1.    Τα μέλη του Συλλόγου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο. Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Συλλόγου.

13.2.    Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/2) συν 1 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών του Συλλόγου και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση συγκαλείται αυτοδικαίως (χωρίς πρόσκληση) την ίδια ημέρα της επόμενης εβδομάδος, στο ίδιο μέρος, με τα ίδια θέματα και θεωρείται ότι είναι σε απαρτία οσαδήποτε τακτικά μέλη και αν είναι παρόντα.

13.3.    Κάθε ψηφοφορία στην Γενική Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων, ζητήματα εμπιστοσύνης και προσωπικά εν γένει θέματα πρέπει να είναι μυστική, ενώ κάθε ψηφοφορία για γενικά θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση.

13.4.    Οι αρχαιρεσίες, οι κάθε φύσεως εκλογές και γενικά όλες οι μυστικές ψηφοφορίες του Συλλόγου γίνονται κάτω από τον έλεγχο εφορευτικής επιτροπής από τρία τακτικά μέλη του Συλλόγου που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση.

13.5.    Η ιδιότητα του μέλους της εφορευτικής επιτροπής είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υποψηφίου Διοικητικού Συμβουλίου ή ελεγκτού ή γενικά με το πρόσωπο που αφορά η μυστική ψηφοφορία.

13.6.    Οι μυστικές ψηφοφορίες, γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια. Κάθε ψηφοφόρος, αφού πιστοποιηθεί η ταυτότητά του από την εφορευτική επιτροπή, παίρνει από αυτήν τον φάκελο και το ψηφοδέλτιο σφραγισμένο και μονογραφημένο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνελεύσεως. Ο ψηφοφόρος ρίχνει τον φάκελο μόνος του στην κάλπη που πρέπει να έχει εξεταστεί και σφραγιστεί από την εφορευτική επιτροπή πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Ειδικά για τις αρχαιρεσίες, κάθε ψηφοφόρους ψηφίζει με τον ίδιο τρόπο, βάζοντας έως 9 σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και μέχρι 3 για την Εξελεγκτική Επιτροπή στο ενιαίο ψηφοδέλτιο. Η Συνέλευση καθορίζει την ώρα που θα τελειώνει η ψηφοφορία.

13.7.    Η ψήφος είναι άκυρη, αν στον φάκελο βρεθούν περισσότερα από ένα ψηφοδέλτια, ή αν από τον φάκελο ή το ψηφοδέλτιο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας με διαφορετικά σημεία.

13.8.    Η υποβολή της υποψηφιότητας γίνεται με έγγραφο δήλωση του υποψηφίου που κατατίθεται στον Σύλλογο τρεις ημέρες πριν από την ημέρα της Γενικής Συνελεύσεως. Με δαπάνες του Συλλόγου και ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, τυπώνονται όλα τα ψηφοδέλτια.

13.9.    Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκλέγονται οι 7 υποψήφιοι κατά σειρά επιτυχίας σύμφωνα με τους σταυρούς προτιμήσεως. Σε περίπτωση ισοψηφίας, γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή. Ο πλειοψηφίσας σύμβουλος σε οκτώ ημέρες από τις εκλογές, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου με μυστική ψηφοφορία εκλέγονται ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Οργανωτικός Γραμματέας.

13.10.    Ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

13.11.    Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

13.12.    Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 14

Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

14.1.    Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σύλλογο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

14.2.    Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία οκτώ δωδεκάτων (8/12)μπορεί να συνάψεις σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 15

Τροποποίηση Καταστατικού

15.1. Ο Σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ αυτών).

15.2. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 16

Εσωτερικοί Κανονισμοί

16.1. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

16.2. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 17

Σφραγίδα - Σήμα

17.1. Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του Συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία του Συλλόγου και την έδρα.

17.2. Ο Σύλλογος μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά να καθορίσει ειδικό σήμα καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 18

Βιβλία Συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο Σύλλογος είναι:

Α. Μητρώο μελών του Συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών (τακτικά, αιρετά, επίτιμα).

Β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

Γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης.

Δ. Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων

Ε. Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων

Άρθρο 19

Διάλυση Σωματείου

18.1. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία (παρόντα μέλη το 50% συν 1 μελών τουλάχιστον των τακτικών μελών που έχουν εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ψηφίσουν υπέρ της τροποποίησης τουλάχιστον τα ¾ αυτών).

18.2. Την διάλυση του Συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

18.3. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο Σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού.

18.4. Η περιουσία του Συλλόγου, σε περίπτωση διάλυσης, δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την

τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών.

Άρθρο 20

Γενικές Διατάξεις

Πράξεις των οργάνων του Συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το παρόν σωματείο, εφόσον βρίσκονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους ή ενεργούνται επ’ ευκαιρία των καθηκόντων τους και αποφασίζονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό λύνεται και ρυθμίζεται με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως.

Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της λοιπής περί σωματείων Νομοθεσίας.

Άρθρο 21

Τελική Διάταξη

Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι ένα (21) άρθρα και, αφού  αναγνώστηκε και ψηφίστηκε, κατ’ άρθρον και στο σύνολό του, εγκρίνεται σήμερα 14 Ιουνίου 2017 από τα ιδρυτικά μέλη με την επωνυμία “ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ KIONEΣ” και διακριτικό τίτλο ‘’ΚΙΟΝΕΣ’’ με Έδρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ